Начало

Извадки от правилник за вътрешен трудов ред

Етичен кодекс

Европейска харта правата на човека

Профил на купувача

Контакти

                                           

ОБ Я В Л Е Н И Е

Държавна психиатрична болница с. Карвуна, общ. Балчик, обл. Добрич

на основание чл. 90 и сл. от Кодекса на труда чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения,

 • Обявява конкурс за заемане на длъжностите:

      1. Началник на Отделение за остри психози;

      2. Началник на Отделение за продължително лечение;

      3. Началник на Отделение за зависимости

   4. Началник на  Отделение за психично болни с активна ТБК

       5. Главна медицинска сестра

 Място на работата: съответното отделение на лечебното заведение.

 Характерът на работата е определен съобразно длъжностната характеристика.

Изисквания за заемането на длъжностите:

                За длъжностите:

             Началник на Отделение за остри психози;                            Началник на Отделение за продължително лечение;            Началник на Отделение за зависимости

 1. Висше медицинско образование – лекар;
 2. Призната специалност по психиатрия;
 3. Минимум 5 години стаж по специалността;
 4. Членство в Българския лекарски съюз;
 5. Квалификация по здравен мениджмънт е предимство при равни оценки на кандидатите.

За  Началник на  Отделение за психично болни с активна ТБК

 1. Висше медицинско образование – лекар;
 • придобита специалност “Вътрешни болести” и квалификация по белодробни болести и фтизиатрия
 • придобита специалност „Инфекциозни болести“
 • Минимум 5 години стаж по специалността;
 • Членство в Българския лекарски съюз;
 • Квалификация по здравен мениджмънт е предимство при равни оценки на кандидатите.

За длъжността ”Главна медицинска сестра":

 1. Образователно-квалификационна степен ”бакалавър” или ”магистър” по специалността ”Управление на здравните грижи”;
 2.  Минимум 5 години стаж в психиатрично заведение;

Необходими документи за участие в конкурса:

-Заявление за участие в конкурса;

-Професионална автобиография, с подробно посочен професионален стаж и професионален опит (европейски образец);

-Копия от дипломи за образование и квалификация;

-Декларация, че кандидатът не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

-Препис-извлечение от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

-Удостоверение за членство в Българския лекарски съюз (само за кандидатите за длъжността ”Началник на отделение”);

      Писмен проект на тема:

 1. За длъжностите ”Началник на отделение":

”Организация и управление на дейността в отделение на ДПБ Карвуна за тригодишен период”

 1. За длъжността ”Главна медицинска сестра”:

 ”Управление на качеството на здравните грижи в ДПБ Карвуна ” .

                 Документите за участие се представят в срок до 13.30 часа на 18.08.2022 год. при Специалист Човешки ресурси на лечебното заведение, лично от кандидатите или от упълномощено от него лице.

Документите трябва да се представят в запечатан плик, на който кандидатът следва да напише трите си имена, адрес и телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства. Проектът се представя в отделен запечатан плик, поставен в плика с документите.

Конкурсът за всяка длъжност ще се проведе при следния ред:

       Първи етап: Допускане на кандидатите до участие в конкурса след проверка на представените документи и проект;   

      Втори етап: Разглеждане на проекта, устна защита на проекта от кандидата и оценяване от комисия.

      На допуснатите участници ще бъдат съобщени писмено датата, часът на започване и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

       Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея, при Специалист Човешки ресурси на лечебното заведение.

Тел. за контакти:

0879 888 129 специалист ЧР

   

                         

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor