Начало

Извадки от правилник за вътрешен трудов ред

Етичен кодекс

Европейска харта правата на човека

Профил на купувача

Контакти

                                                 Контакти

Телефони:  Стационарни:

                      058 629 022        - болница и администрация

                      0572 72530          - ТБК стационарен

                       Мобилни телефони:

                       Директор                                         -  0885 861 890

                      Гл. сестра                                          - 0879 161 228        

                      Гл. счетоводител                            -  0879 135 150

                     РАД                                                     -  0887 514 220

                     Човешки ресурси                            -  0879 888 129

                     Социален работник                        - 0879 161 229

                     Болница                                             - 0879 888 128

                    ТБК отделение                                  - 0878 245 845

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor