Етичен кодекс на служителите на ДПБ Карвуна

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

     Чл. 1 ( 1 ) Този кодекс определя, професионалните, морално – етичните норми и правила за поведение, който служителите на ДПБ – Карвуна следва да спазват.

( 2 ) Кодексът има за цел да повиши доверието на пациентите и техните близки в професионализма и морала на служителите и да определи отношенията между

служителите в болницата, както и да издигне престижа и.

      Чл. 2 ( 1 ) Професионалната дейност на служителите в ДПБ – Карвуна се осъществява на основание на Нормативните документи, при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, компетентност, отговорност, зачитане на личността, поверителността.

( 2 )  Законност – служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на  КТ, Стандарт Психиатрия и др. Нормативни документи на МЗ, ПВР –права и процедури.

( 3 )  Лоялност –  служителите съдействат за провеждането на лечебно –диагностичната и рехабилитационна дейности в болницата.

( 4 )  Честност –  служителите в ДПБ – Карвуна в зависимост от длъжността , която заемат и функциите, който изпълняват, осъществяват действия, предлагат и вземат решения съобразно изискванията на Нормативните документи.

( 5 )  Безпристрастност – служителите извършват дейността си обективно, добросъвестно, вярно, точно и безпристрастно.

( 6 )  Компетентност – служителите извършват дейността си като използват и прилагат знанията и опита, който притежават, и непрекъснато повишават нивото на професионалната си квалификация и работата в интерес на пациентите и техните близки.

( 7 )  Отговорност – служителите следва да имат морално – етично и професионално поведение, което не накърнява престижа на болницата.

( 8 )  Зачитане на личността – при изпълнение на служебните си задължения, служителите трябва да зачитат правата и достойнството на личността на пациентите и техните близки и не допускат каквито и да са прояви на дискриминация.

( 9 )  Поверителност –  придобитата информация по време на служебните си задължения има конфиденциален характер. 

Глава втора

ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ

      Чл. 3 ( 1 ) Служителите в ДПБ – Карвуна изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, предоставят достъп на всички пациенти и техните близки до пълна информация, като създава условия за равнопоставеност, за да бъде обслужването достъпно за всеки относно :      

  • видовете медицински, административни и други услуги, който предлага лечебното заведение;
  • реда, условията, финансирането и документирането на лечебно –лечебните и рехабилитационните дейности;

       –  Служителите осигуряват  възможност на гражданите за получаване на информация по телефона.

       –  Служителите информират пациентите и близките им за вида и разположението на отделните си структури.

( 2 ) Служителите предоставят на пациентите и близките им информация за : 

        • длъжността и името на лицата, които участват в диагностичните изследвания и лечението на заболяването му;

        • вътрешния ред на лечебното заведение, с който следва да се съобразяват пациентът и неговият придружител;

        • Лекуващият лекар : информира пациента ( неговия законен представител ( попечител ); друго лице определено от пациента; лице по чл. 162, ал. 3 от Закона за Здравето ) за здравното му състояние, за вида и обема на диагностичните и лечебните процедури, които е необходимо да му се приложат; за възможността да определи лицата, който той желае да бъдат информирани за здравословното му състояние.

        • във връзка с диагностично – лечебния процес пациентът може да получи отговори на въпроси, които поставя в условията на личен разговор;

       • осигурена е визуална изолация при извършване на медицински дейности, при необходимост;

       • се уважава религията му;

      • се уважава желанието му да прекрати по всяко време ползването на прилаганите му медицински услуги, след като бъде писмено информиран за рисковете, които поема;

        • в определените с Нормативен акт случаи, пациентът ( и/или неговият законен представител ( попечител ); или лицето по чл. 162  ал. 3 от Закона на здравето ), който разполага с необходимата информация, изразява своето писмено съгласие за извършване на съответните процедури и интервенции;

      • Лечебното заведение е създало и изпълнява писмени правила за дейности при приемане и изписване на пациента;

       • Служителите изпълняват писмени правила и процедури съобразно изискванията на Клиничен Стандарт Психиатрия при приемане, лечение, изписване, свеждания и предоставяне на информация на други медицински служби  и Институции.

     Чл. 4. Служителите изпълняват задълженията си при спазване изискванията на Закона за защита на квалифицирана информация и Закона за защита на личните данни.

     Чл. 5 ( 1 ) При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към пациентите и близките им, като зачита техните права и достойнството на личността им и се въздържа от каквито и да било прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, езикова, полова, расова, етническа и религиозна основа.

( 2 ) При обгрижване на психично болните пациенти служителите да не провокират с поведението си конфликтни ситуации, а при възникване на такива се стремят да ги преустановят.

( 3 ) При работа с близките на пациентите са недопустими всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия.

( 4 ) Служителите вярно и точно попълват медицинска документация и други документи.

( 5 ) Служителите професионално и компетентно приемат молби и жалби от пациенти и техните близки, както и съдействат за признанието на техните права и законни интереси.

Глава трета

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Раздел I

Взаимоотношения с ръководството

      Чл. 6 ( 1 ) Служителите подпомагат ръководството на болницата с висок професионализъм, безпристрастност и активност.

( 2 ) Служителите изпълняват задълженията си честно и безпристрастно.

( 3 ) Служителите поставят пред ръководството и прекия си ръководител открито и честно проблемите, с които се сблъсква в процеса на работа.

( 4 ) Служителите са длъжни да спазват служебната йерархия и стриктно да изпълнява заповедите на висшестоящите.

( 5 ) Служителите уведомяват своевременно прекия си ръководител за наличието на обстоятелства, възпрепятстващи навременното му явяване на работа или изпълнението на възложените му служебни задължения, и в случаите на ползване на болничен лист.

Раздел II

Взаимоотношения с колеги.

     Чл. 7 ( 1 ) В отношенията с колегите си служителите проявяват уважение, коректност и толерантност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

( 2 ) Служителите уважават мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

( 3 ) Служителите проявяват готовност до окажат помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност.

      Чл. 8 ( 1 ) Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационни отношения между служителите в болницата.

( 2 ) Служителите трябва да се стремят да предотвратяват конфликтни ситуации помежду си.

      Чл. 9  Служителите на болницата с ръководни функции, трябва да бъде пример на другите служители.

      Чл. 10  Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свой лични интереси.

Раздел  III

Други правила за професионално поведение

       Чл. 11  Служителите противодействат на корупционни прояви и на други неправомерни действия в болницата.

       Чл. 12 ( 1 ) При изпълнението на служебните си задължения опазва повереното му имущество и не допуска използването му за лични цели.

( 2 ) Служителите са длъжни своевременно да информира прекия си ръководител, а при невъзможност – висшестоящ такъв, при загуба или повреждане на имущество.

( 3 ) Служителите не могат да изнасят имущество и документи на болницата извън мястото, където изпълняват служебните си задължения.

( 4 ) Служителите нямат право да предоставят достъп до служебно имущество и документи на болницата на външни лица.

( 5 ) Служителите трябва да предприемат необходимите действия с цел гарантиране на сигурността и недопускане на неразрешено разкриване на защитена информация и/или данни и информация от служебни компютри.

       Чл. 13  Служителите са длъжни да спазват установеното работно време за изпълнение на възложените им задачи.

       Чл. 14 Служителите следва да изглеждат по начин, подходящ за средата, в която работят, като облеклото им следва да бъде съобразено с общо приетите норми на представителност и да съответства на имиджа на заеманата длъжност.

Глава четвърта.

МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

       Чл. 15 Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от всички служители и ръководни длъжности лица в болницата. Всяко нарушение е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно Кодекса на труда.

       Чл. 16 Този кодекс следва да се доведе до знанието на всички служители и ръководни длъжностни лица в болницата, като това се удостоверява лично с полагане на подпис.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

      § 1. Настоящият Етичен кодекс влиза в сила от датата на утвърждаването му.   

      § 2. Запознаването с Етичния кодекс се извърши в по структури от съответния ръководител.

      § 3. При първоначално встъпване в длъжност, прекия ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс.