Правилник за вътрешния ред

Изготвен на основание Наредба №49 от 18.10.2010г чл.31  ал.1 и въз основа на изменения и допълнения  в Правилника за устройство и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ  /обн. в ДВ бр. 51/05.06.2020г./,изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.

             І.ОСНОВНИ  ПОЛОЖЕНИЯ

            1.С Постановление №9 от 16.01.1998г. на МС на РБ и Писмо № 24-00-14 от 5.02.1998г. на МЗ Карвуна е профилирана от 1.04.1998г. в Държавна специализирана психиатрична болница за лечение на болни с психични разстройства и туберкулоза от цялата страна с утвърден леглови фонд 150 легла.С Постановление №20 от 22.02.2000г на МС на РБ болницата е определена за лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ по чл.5 ал.1 от ЗЛЗ,считано от 01.01.2000г. Със заповед  № РД – 01-396 от 22.04.2008 год. на Министъра на здравеопазването на ДПБ Карвуна е определена акредитационна оценка “много добра” за срок от четири години за цялостната дейност и за отделните видове медицински дейности, извършвани във функционално обособените блокове на лечебното заведение. Със заповед на Директора на болницата, съгласувано с МЗ,  от 01.11.2011г. легловия фонд беше съкратен на 90 легла.

            2.ДПБ Карвуна е юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции.

            3.ДПБ Карвуна осъществява своята дейност самостоятелно и в сътрудничество с останалите лечебни и здравни заведения,както и с други ведомства,организации и институции.

            4.Район на здравно обслужване: ДПБ Карвуна обслужва пациенти с психични разстройства и туберкулоза от цялата страна; както и  съгласно възможностите на болницата и потребностите на населението и поради икономическа целесъобразност да приема  от регионите на Добрич, Варна и Силистра и пациенти, страдащи от хронично протичащи и екзацербиращи психози и лица в криза, без социална подкрепа и недостатъчни терапевтични ресурси в общността.

           ІІ.УСТРОЙСТВО

            ДПБ- Карвуна се състои от следните функционално обособени структурни блокове:

            І.   Управление.

            ІІ.   Консултативно-диагностичен блок

            1. Приемно- консултативен кабинет

            2. Медико-диагностична лаборатория

            3. Регистър за диспансеризация

            ІІІ.    Стационарен блок

            1. Отделение за остри психози – 22 легла

            2. Отделение за продължително лечение – 22 легла

            3. Отделение за зависимости – 22 легла

            4. Психиатрично отделение с активна белодробна туберкулоза -24 легла.

            Във всяко отделение са създадени стаи, съобразно нуждите на пациентите и тяхната степен на зависимост от грижи, обособени като Стаи за пациенти с висока степен на зависимост от грижи.

             ІV.    Блок „Дневни грижи”.

             1.Лекар

             2.Клиничен психолог

             3. Спец. социални дейности

             4. Трудотерапевт 

             V.Административно-стопански блок:

             1. Отдел „Човешки ресурси”

             2. Счетоводен отдел;

             3. Административно-стопански отдел.   

VІ.Кабинет за разпределение на лекарства.

Пълният текст на правилника може да намерите тук